Firma

Struktury organizacyjne firmy zawiązane zostały w 2001 roku, celem realizacji procesów chemicznego czyszczenia urządzeń ciśnieniowych. Decyzją Dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie w dniu 4 września 2001 roku firma otrzymała uprawnienia do naprawy  w zakresie chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń.

Utworzenie laboratorium zakładowego miało służyć sprawnej realizacji procesów chemicznego czyszczenia urządzeń. Prace nad doskonaleniem technik analizy osadów kamienia kotłowego zaowocowały wieloletnią współpracą z wieloma laboratoriami. Rezultatem żmudnych prac badawczych było wypracowanie unikatowej metody oznaczania osadów kamienia kotłowego, dającej 100% pewność w obraniu właściwej technologii chemicznego czyszczenia urządzeń. Lata 2006-2009 to znacząca ekspansja firmy, z tendencją na rozwój laboratorium chemicznego.

Firma, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, w oparciu o zakładowe laboratorium chemiczne, przygotowała szeroki wachlarz usług specjalistycznych. Rozwiązania technologiczne ukierunkowane zostały  na optymalizacje kosztów w obszarze sprawności energetycznej urządzeń i instalacji. Zarządzanie wodą technologiczną obiegu kotłowni i instalacji wytwórczych u klienta, zostały obrane jako kluczowy kierunek w polityce rozwoju firmy. 

Rzetelna analiza parametrów fizyko-chemicznych wody technologicznej obiegu kotłowni lub/i instalacji wytwórczej, to:

  •  ogromne oszczędności w gospodarowaniu wodą i gazem,
  •  wysokowydajna , bezawaryjna praca szeregu urządzeń produkcyjnych i kotłowni
  •  sprawne sterowanie aparaturą kontrolno-pomiarową współpracujących urządzeń,
  •  czystość/drożność rur instalacyjnych/przesyłowych,
  •  wysoka czystość powierzchni wymiany ciepła w kotłach i urządzeniach,
  •  ograniczenie postojów produkcyjnych/awarii,
  •  ograniczenie kosztów środków chemicznych,
  •  świadome zarządzanie kosztami wytwarzania energii i zużycia wody,
  •  świadomość współudziału w ochronie środowiska.

Wysiłki kierownictwa firmy, zmierzające do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i ścieków, spotkały się z uznaniem władz regionu i zaowocowały przyznaniem w 2013 roku dotacji na zakup specjalistycznej aparatury , celem doposażenia laboratorium zakładowego.

W oparciu o stała współpracę  z uznanymi firmami z branży uzdatniania wody, realizujemy technologie uzdatniania wody na potrzeby zasilania urządzeń energetycznych i przemysłowych. Technologie przygotowania wody zasilającej sporządzane są na podstawie materiału z badań laboratoryjnych wody, gromadzonego podczas realizacji serwisów analitycznych wody technologicznej. Daje to pełna gwarancję zainstalowania urządzeń w pełni odpowiadających zapotrzebowaniu technologicznemu. 

Gwarantujemy terminową i solidna realizacje powierzonych zadań oraz stałą współpracę, wpływającą korzystnie na rozwój Państwa firmy.