Założenia do zamówień

     Dotyczy realizacji projektu nr WND-RPZP.01.02.02-32-014/13 pn. „Doposażenie specjalistycznego laboratorium chemicznego w nowoczesną aparaturę badawczą drogą zwiększenia zdolności świadczenia usług w zakresie prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwie CHEMON”          

     Firma CHEMON od 2004 roku nieprzerwanie legitymuje się certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 nr CSJ/158/2013. Wszystkie podejmowane czynności w ramach realizacji projektu  nr WND-RPZP.01.02.02-32-014/13 w pierwszej kolejności zostają podporządkowane wewnętrznym procedurom zapisanym się w Księdze Jakości wydanie nr 7, edycja: 1 października 2013r. W Procesie Serwisów Analitycznych, rozdział nr 5 Księgi Jakości określono zasady zakupu sprzętu i odczynników analitycznych w celu utrzymania najwyższych standardów realizacji usług. Zasady te pozostają spójne z urzędowymi wytycznymi obowiązującymi przy realizacji projektu. 

       Przed przystąpieniem do wyboru sprzętu, w ramach realizacji projektu ponownie zweryfikowano i przyjęto do realizacji kryteria oceny i doboru kontrahentów.

  • Podstawowym kryterium jest najniższa cena przedmiotu zamówienia (maksymalnie 51 punktów)
  • Drugim kryterium jest renoma urządzeń oferowanych przez firmy, tak na rynku krajowym jak i zagranicznym. Nie wyklucza się przyjęcia oferty urządzeń równoważnych (maksymalnie 35 punktów)
  • Trzecim kryterium jest możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w całości przez jednego dostawcę. To ważne kryterium wskazuje na jakich odczynnikach chemicznych będzie pracował cały zakupiony sprzęt. Kryterium unifikacji. (maksymalnie 10 punktów)
  • Czwartym kryterium jest termin podjęcia współpracy, który nie może być dłuższy niż 7 dni. Dotyczy to składania ofert, dostawy urządzeń, dostawy środków chemicznych (maksymalnie 4 punktów)

 

      W celu spełnienia wymagań związanych z realizacją projektu  nr WND-RPZP.01.02.02-32-014/13 wszyscy dostawcy podczas rozmowy telefonicznej zostali poinformowani o kryteriach wyboru ofert przyjętych w niniejszym założeniu.

      Na podstawie przyjętych kryteriów zasada dokonywania zakupów w ramach realizacji projektu jest zgodna z zasadami konkurencyjności i ponoszenia wydatków w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 oraz wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie udzielania zamówień.