Czyszczenie chemiczne

Czyszczenie chemiczne powierzchni z osadu ma na celu całkowite rozpuszczenie osadu lub tylko jego zmiękczenie i odspojenie od powierzchni, a w następnym kroku usunięcie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. W praktyce najlepsze efekty uzyskuje się łącząc obie metody w wyniku czego powstaje kąpiel zmieniająca podstawowy składnik osadu co prowadzi do naruszenia jego struktury oraz odrywania od powierzchni.

Rozróżnia się trzy przypadki czyszczenia chemicznego urządzeń ciepłowniczych i klimatyzacyjnych:

  • przed włączeniem ich do eksploatacji
  • po określonym okresie eksploatacji (podczas przerw w pracy)
  • w trackie eksploatacji

W pierwszym przypadku usuwa się z wewnętrznych powierzchni elementów metalowych wszelkie pozostałości po przeprowadzonym wcześniej procesie metalurgicznym, a także zanieczyszczeń powstałych w trackie montażu. Nie usunięcie pozostałości powoduje poważne zaburzenia podczas eksploatacji np.: zanieczyszczenie wody obiegowej, nierównomierny rozpływ czynnika grzejnego, zatykanie przewodów oraz niedomykanie zaworów, stymulowanie korozji wżerowej, a także powstawanie osadów.

W pozostałych dwóch przypadkach czyszcznie chemiczne przeprowadza się w celu oczyszczenia powierzchni z zanieczyszczeń wytworzonych w trakcie eksploatacji urządzeń m.in.: kamienia kotłowego oraz produktów korozji, powstających w trakcie nieprawidłowego uzdatniania wody. Kamień kotłowy na powierzchni grzewczej jest doskonałym izolatorem, który stopniowo zmniejsza zdolność podgrzewu wody w kotle zwiększając tym samym stratę kominową.

Chemiczne czyszczenie można przeprowadzać dla poszczególnych urządzeń lub dla całego układu. Wpływ na to ma stopień zanieczyszczenia elelemntów, skład osadu oraz pojemność wodna urządzenia.     

Czyszczenie chemiczne urządzeń ciśnieniowych może przeprowadzić tylko firma posiadająca uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Firma Chemon posiada bezterminowe uprawnienia do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia lub trawienia urządzeń.