Diagnostyka laboratoryjna

Diagnostyka laboratoryjna wód technologicznych z obiegów energetycznych przyczynia się wymownie do podniesienia technicznego poziomu eksploatacji  urządzeń/ kotłów. Badania parametrów fizyko- chemicznych wód technologicznych stanowią gwarancję utrzymania optymalnych wskaźników jakości wody i pary w całym obiegu energetycznym.

Diagnostyka laboratoryjna obiegów energetycznych, zarówno wód jak i par tworzących obieg, dodawanych środków korygujących, polega na okresowym wykonywaniu analiz chemicznych oraz pomiarów wielkości fizycznych a następnie na prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników i wydaniu zaleceń eksploatacyjnych. Kontrola analityczna winna określić, kiedy i jaki zabieg korekcyjny wody technologicznej należy przeprowadzić dla zgodnego z normą i optymalnego ustalenia parametrów wody. W nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych kotłów, kontrola analityczna wody, jako nośnika ciepła, stanowi konieczny wymóg należytego funkcjonowania urządzenia. Niedocenianie tych zagadnień w codziennej eksploatacji urządzeń jest często przyczyną poważnych trudności eksploatacyjnych, prowadzących nierzadko do poważnych awarii.

Diagnostyka laboratoryjna wód technologicznych to również wymóg optymalizacji kosztów. Wymierne korzyści z dobrego zarządzania wodą technologiczna obiegu kotłowni to duże oszczędności w gospodarowaniu wodą i paliwem, a przede wszystkim środowiskiem. Rzetelna analiza parametrów fizykochemicznych wody technologicznej kotłowni to;

  • wysokowydajna, bezawaryjna praca szeregu urządzeń produkcyjnych i kotłów
  • sprawne sterowanie aparaturą kontrolno-pomiarową współpracujących urządzeń
  • pełna drożność/czystość kotłów i instalacji obiegu wody technologicznej
  • ograniczenie postojów/awarii
  • obniżenie kosztów środków do kondycjonowania wody zasilającej kotły