Analiza wody przemysłowej

Woda jako nośnik ciepła jest jednym z podstawowych surowców w energetyce cieplnej. Podczas intensywnego ogrzewania lub odparowywania zachodzą procesy fizykochemiczne zmieniające jej własności. Kontrola analityczna poszczególnych wód obiegu technologicznego wymaga wiedzy w zakresie procesów fizykochemicznych zachodzących w wodzie pod wpływem podwyższonego  ciśnienia i wysokich temperatur.

Systematyczna i staranna kontrola analityczna wszystkich wód krążących w obiegu technologicznym oraz natychmiastowa korekta parametrów odbiegających od normy, stanowią podstawę sprawnego i wysokowydajnego funkcjonowania urządzeń energetycznych i wytwórczych. Ważne jest, aby woda technologiczna w całym obiegu miała parametry zgodne z normą i własności optymalne zgodne z przeznaczeniem.

Normowanie parametrów wody technologicznej urządzeń energetycznych prowadzi się na podstawie obowiązujących Norm Europejskich, mających status Normy Polskiej .

  • Polska Norma PN-EN 12953-10  pt, Kotły płomienicowo-płomieniówkowe
    część 10: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej
  • Polska Norma PN-EN 12952-12  pt. Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze
    część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej

Optymalizacje parametrów wody technologicznej urządzeń energetycznych prowadzi się na podstawie obowiązujących wytycznych projektowych producenta urządzeń energetycznych, w zakresie dotyczącym jakości wody. Optymalizacje parametrów wody technologicznej wymusza często proces produkcyjny, kalkulacja kosztów wytworzenia produktu, ochrona środowiska.

Normy dotyczące oznaczeń poszczególnych parametrów w wodzie technologicznej zostały zamieszczone w dziale "Zakres analizy"